PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING Veteranen Vereniging Noord-Limburg (VVNL) d.d. 01-12-2019

 1. Inleiding. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking getreden. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de hoogte te brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hier onder is dit voor de VVNL nader uitgewerkt .
 2. Vestigingsplaats. De VVNL, gevestigd te 6591JB Gennep, Picardie 71, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring VVNL.
 3. Contactgegevens: Website: www.vvnl.org. Adres: Picardie 71, 6591JB Gennep.
 4. Functionaris Gegevensbescherming VVNL: Secretaris; email: secretaris@vvnl.org
 5. Persoonsgegevens die wij verwerken. De VVNL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (uitnodigingen, jaarlijkse contributie en bijdragen voor sociale evenementen, vergaderingen, vrijwillige inzet) en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
 6. 4.1. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voorletter en achternaam. – Geslacht. – Geboortedatum. – Adresgegevens. – Telefoonnummer(s). – E-mailadres. – Telefoonnummer vast en mobiel. – Veteranenpasnummer. – Uitgezonden gebieden. – Laatste onderdeel. – Datum uit dienst. – Bankrekeningnummer. – Machtigingen (voor automatische incasso bij banken). – Gegevens en beeldmateriaal over/van uw activiteiten (zie onze website)
 7. 4.2. Wij verwerken geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
 8. 4.3. Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over uw surfgedrag.
 9. Met welk doel en op basis van welke grondslag gaat het bestuur VVNL persoonsgegevens verwerken?
 10. 5.1. De VVNL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling voor contributie en bijdrage evenementen . – Verzenden van onze nieuwsbrief. – Verzenden van uitnodigingen voor onze Reünie, evenementen, vergaderingen. – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of voor vrijwillige inzet op verzoek.
 11. Geautomatiseerde besluitvorming. VVNL neemt beperkt plaats op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de VVNL) tussen zit . Het betreft concreet het innen van incassomachtigingen voor jaarlijkse contributie betalingen bij de banken waar de leden zijn aangesloten.

2

 1. Gebruik computerprogramma’s en systemen. De VVNL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: – MS Office Excel voor de Ledenadministratie. Zonder zo’n administratie kan het bestuur van de VVNL haar taak niet uitvoeren. Op een beveiligde computer/laptop, verbonden met internet voor het verzenden van e-mails, met een USB- stick voor back-up. – WorldPress voor het website ontwerp en onderhoud (extern door lid van de VVNL). Het bestuur van de VVNL heeft geen eigen ‘knowhow’ op dit gebied en kan anders geen website onderhouden. – Een handmatige administratie voor de financiële administratie. Zonder zo’n administratie kan de VVNL haar taak niet uitvoeren. – IBANC (pay-collect-control software) voor automatische incasso handelingen. Verplicht voor het innen van incasso’s. – Microsoft Office en Google voor het ontvangen en verzenden van e-mails aan leden, bestuursleden, webdesigner en contact met het veteranen platform.
 2. 7.1. Het gebruik van deze computerprogramma’s heeft geen andere gevolgen voor de leden, dan waarvoor het bedoeld is, nl. het doelmatig voeren van een verenigingsadministratie.
 3. Bewaartermijnen. De persoonsgegevens van onze leden blijven tot 1 jaar na opzegging bewaard in een ‘niet-leden’ bestand, Dit om spijtoptanten en administratieve fouten achteraf makkelijk te kunnen corrigeren.
 4. Delen van persoonsgegevens met derden.
 5. 9.1. De VVNL verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 6. 9.2. Met de volgende instanties en om de volgende redenen worden uw persoonsgegevens gedeeld. – Veteranen platform indien gevraagd voor het toekennen van subsidies. – de RABO bank voor (via invulformulieren ondertekend door de aanvrager/lid) machtigingen voor contributie betalingen. – de webdesigner die het op de website geplaatste beeldmateriaal bewaard op een computer.
 7. 9.3. VVNL gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.
 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 9. 10.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVNL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze secretaris (secretaris@vvnl.org).

10.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we uw aanvraag met u, ter controle, terugkoppelen. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen 1 maand, op uw verzoek. VVNL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.n1/n1/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

3

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
 2. 11.1. De VVNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris @vvnl.org

11.2. De persoonsgegevens in computersystemen zijn beveiligd met 1 of meerdere wachtwoorden. Van de ledenadministratie in Excel wordt geregeld een back-up gemaakt. Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten kast ter plaatse.

Het Bestuur VVNL

Voorzitter

assignment_turned_in Registrations
Inschrijving 1
Niet verplicht echter heel handig voor de vereniging. Je kan dit zelf ook later toevoegen of weer verwijderen.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.
Password moet minstens 7 karakters lang zijn.

  
   
  
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.